Wstęp

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez CLOUD HOSTING SOLUTIONS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i będzie dalej zwany Regulaminem.

Administratorem serwisu internetowego www.cindercloud.com (zwanego dalej Serwisem) jest CLOUD HOSTING SOLUTIONS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełczowie przy ul. Południowej 9D, 55-093 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906805, REGON: 389232789, NIP: 8961604275 (zwana dalej Administratorem).

Administrator świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, w szczególności usługi VPS oraz usługi chmury publicznej (zwane dalej Usługami).

Przed skorzystaniem z Serwisu lub Usług powinieneś zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą prawnie umowę pomiędzy Administratorem a Tobą. Korzystając z Serwisu lub Usług, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem, akceptujesz go bez żadnych ograniczeń oraz zobowiązujesz się do jego przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Serwisu lub Usług.

Jeśli masz pytania dotyczące Regulaminu napisz do nas na adres: support@cindercloud.com.


Postanowienia Ogólne

Wszystkie nowe narzędzia, funkcje lub Usługi, które zostaną dodane w Serwisie, będą również podlegać niniejszemu Regulaminowi. Zaktualizowaną wersję Regulaminu można znaleźć w dowolnym momencie na stronie www.cindercloud.com/terms-of-service.php.

Mamy prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu powiadomimy Cię o wprowadzeniu zmian. Będziesz mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu lub Usług, jeżeli nie wyrazisz zgody na zmiany Regulaminu. Korzystanie z Serwisu lub Usług, po powiadomieniu Cię o zmianie Regulaminu, oznacza akceptację zmienionej wersji Regulaminu.

Możesz korzystać z Serwisu oraz Usług wyłącznie wtedy, gdy jesteś uprawniony do zawarcia wiążącej umowy. Wyrażając zgodę na niniejsze warunki korzystania z Usług, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania. Korzystając z Serwisu lub Usług oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszelkie prawa oraz pozwolenia niezbędne do korzystania z Serwisu lub Usług.

Świadcząc usługi możemy posługiwać się podmiotami trzecimi (podwykonawcami).

Świadczymy nasze Usługi zarówno Konsumentom, jak i podmiotom niebędącym Konsumentami, chyba że aktualna oferta, cenniki, specyfikacje techniczne lub regulaminy szczególne stanowią inaczej.

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa przyznanych konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy są osobami fizycznymi i zawierają umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o konsumencie, rozumie się także przedsiębiorcę, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Jeżeli za daną Usługę przewidziana jest opłata, rozpoczniemy świadczenie Usługi niezwłocznie po uiszczeniu przez Ciebie tej opłaty.


Zasady Korzystania z Serwisu / Usług

Zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, naruszającym prawa podmiotów trzecich lub w celu wyrządzenia szkód podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej, prywatności, jak również wykorzystywanie Serwisu lub Usług do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania lub do przeprowadzania ataków hakerskich.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminy, przepisów prawa, wyrządzenia szkody podmiotowi trzeciemu lub naruszeniu praw podmiotu trzeciego, będziemy uprawnieni do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług oraz odmowy dostępu do Serwisu.


Konto Klienta

Rejestracja konta w Serwisie nie jest obowiązkowa, jeśli chcesz jedynie korzystać z Serwisu. Jeżeli chcesz korzystać z naszych Usług musisz utworzyć konto w Serwisie (dalej jako Konto) podając wymagane dane.

Podczas rejestracji Konta zostaniesz poproszony o utworzenie hasła zabezpieczającego, które będzie chroniło dostęp do Konta. Jesteś zobowiązany do ochrony swoich danych logowania do Konta i nie możesz udostępniać danych logowania żadnym osobom.

Rejestrując Konto oraz korzystając z Konta jesteś zobowiązany do podawania kompletnych oraz zgodnych z prawdą informacji/danych. Zakazane jest podawanie fałszywych danych oraz podszywanie się pod inne osoby. Jesteś zobowiązany do aktualizacji danych podanych podczas rejestracji Konta. Jeśli stwierdzimy, że podane przez Ciebie dane są niezgodne z prawdą lub nieaktualne, a także jeżeli założyłeś lub korzystasz z Konta podszywając się pod inną osobę niezwłocznie zablokujemy Twoje Konto.

Ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane w ramach Twojego Konta. W przypadku nieuprawnionego użycia Konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa należy niezwłocznie zmienić hasło za pomocą ustawień w Serwisie lub skontaktować się z nami.

Jesteś uprawniony do likwidacji swojego Konta. Po zlikwidowaniu Konta wszystkie informacje/dane, których używałeś, w tym Usługi z których korzystałeś, mogą zostać usunięte. Administrator nie jest zobowiązany do archiwizowania ww. informacji/danych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie.

Możemy usunąć Twoje konto, jeżeli nie logowałeś się na nie przez okres jednego roku. Przed usunięciem Konta poinformujemy Cię o tym, że planujemy usunięcie Twojego Konta, abyś miał możliwość pobrania danych/informacji. Usuniemy Twoje Konto po upływie jednego miesiąca od poinformowania Cię o planowanym usunięciu Konta.


Płatności

Korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie jest odpłatne. Opłaty uiszczane są z góry za poszczególne okresy korzystania z Usług, w wysokości uzależnionej od rodzaju Usługi. Opłaty uiszczane są w ramach subskrypcji, tj. są pobierane z góry za cały okres rozliczeniowy (dostępne okresy subskrypcyjne: miesięczny, kwartalny, półroczny i roczny).

Twoja subskrypcja jest automatycznie odnawiana, chyba że automatyczne odnawianie zostanie wyłączone przez Ciebie, na co najmniej dwadzieścia cztery godziny przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju Usługi oraz wybranego okresu subskrypcyjnego.

Możesz zrezygnować z danego rodzaju Usługi na co najmniej dwadzieścia cztery godziny przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Rezygnacja z Usługi na mniej niż dwadzieścia cztery godziny przed końcem bieżącego okresu subskrypcji jest skuteczna z chwilą upływu kolejnego, pełnego okresu subskrypcji.

Wysokość opłat może ulec zmianie, po uprzednim poinformowaniu Cię o tym na co najmniej miesiąc wcześniej. Zmiana wysokości opłaty wchodzi w życie od najbliższego okresu subskrypcyjnego następującego po upływie miesiąca od poinformowania Cię o zmianie wysokości opłaty.

Płatność za Usługi może być dokonywana wyłącznie online za pomocą karty kredytowej/karty płatniczej lub w innej wskazanej w Serwisie formie. Możemy dodawać lub zmieniać metody płatności według własnego uznania. Jeżeli dokonujesz płatności za Usługi, przekazujemy Twoje dane do operatorów płatności.

Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że w niniejszym Regulaminie zaznaczono inaczej. Opłaty podlegają zwrotowi proporcjonalnie do okresu świadczenia danego rodzaju Usługi, w przypadku zaprzestania z naszej winy świadczenia danego rodzaju Usługi.

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, nieuiszczenie jakichkolwiek opłat stanowi istotne naruszenie niniejszego Regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatności opłaty jesteśmy uprawnieni do zaprzestania/zawieszenia świadczenia Usług do czasu uregulowania zaległej opłaty.


Odstąpienie od Umowy

W związku z tym, że Usługi polegają na dostarczaniu treści cyfrowych, informujemy Cię, że nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, jeżeli rozpoczniemy świadczenie Usług za Twoją zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Dobrowolnie przyznajemy Ci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług/rezygnacji z Usługi bez podania przyczyny. Możesz odstąpić od umowy/zrezygnować z Usługi w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług/zamówienia Usługi. W tym okresie możesz sprawdzić czy Usługi spełniają Twoje oczekiwania. W przypadku odstąpienia od Umowy/rezygnacji z Usługi przysługuje Ci zwrot całości zapłaconej opłaty. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług/rezygnacji z Usługi przysługuje Ci jednorazowo w odniesieniu do danej Usługi – tj. jeżeli skorzystałeś z prawa odstąpienia od umowy/rezygnacji z Usługi, a następnie np. po przerwie w korzystaniu z Usługi ponownie zamawiasz Usługę, to przy ponownym zamówieniu Usługi nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy/rezygnacji z Usług. Odstąpić od umowy/zrezygnować z Usługi możesz na pośrednictwem Konta klienta, kontaktując się z nami e-mailowo lub telefonicznie: e-mail: support@cindercloud.com, tel.: +48 71 735 7386.


Prawa Własności Intelektualnej

Serwis, wszelkie treści umieszczone w Serwisie, Usługi, dane, znaki towarowe, nazwy handlowe itp. (dalej jako Materiały) są naszą własnością lub są licencjonowane przez nas i są własnością podmiotów trzecich. Serwis, wszelkie treści umieszczone w Serwisie, Usługi, dane itp. są chronione stosownymi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Ci na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone przez nas i licencjodawców.

Postanowienia Regulaminu nie przyznają Ci praw do ww. Materiałów. Jesteś uprawniony do korzystania z Materiałów jedynie na potrzeby i w ramach korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest ograniczone, odwołalne oraz nieprzenoszalne.

Jakiekolwiek naruszenie praw do Materiałów uprawnia nas do zaprzestania / zawieszenia świadczenia Usług.


Zagrożenia, Odpowiedzialność i Siła Wyższa

Informujemy Cię, że korzystanie z Serwisu oraz Usług wiąże się z zagrożeniami jakie wynikają z korzystania z sieci Internet, w szczególności zagrożeniami utraty danych/informacji, uzyskaniem dostępu do danych/informacji przez podmioty trzecie, utratą dostępności lub naruszeniem integralności. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Serwisu lub Usług jest bezpieczne. W związku z powyższym powinieneś podjąć środki ostrożności przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu oraz Usług, w szczególności wykonywać backupy (kopie zapasowe) oraz szyfrować dane/informacje.

W maksymalnym, dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostały Ci wyrządzone w związku lub przy okazji korzystania z Serwisu lub Usług, chyba że szkoda została wyrządzona przez nas umyślnie. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszego Regulaminu.

W maksymalnym, dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Ciebie podmiotom trzecim w związku lub przy okazji korzystania z Serwisu lub Usług. W przypadku wyrządzenia przez Ciebie szkody podmiotom trzecim, w sytuacji gdy podmiot trzeci dochodzi od nas naprawienia szkody, zobowiązujesz się do zwolnienia nas z odpowiedzialności za te szkody.

W maksymalnym, dozwolonym przez prawo zakresie, wyłączamy wszelkie gwarancje/deklaracje, wyraźne, dorozumiane, ustawowe lub inne, w tym gwarancje/deklaracje dotyczące przydatności do Serwisu lub Usług do określonego celu oraz dotyczące braku wad.

Serwis lub Usługi (w tym dowolna część lub zawartość) mogą zostać przez nas zmodyfikowane lub możemy zaprzestać świadczenia Usług w dowolnym momencie. W takim przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie oraz stron trzecich, poza obowiązkiem zwrotu uiszczonych opłat proporcjonalnie do okresu świadczenia danego rodzaju Usługi.

Informujemy Cię, że dostępność Serwisu oraz Usług może być w pewnych sytuacjach ograniczona, z uwagi na to, że zależy ona od różnych czynników, także niezależnych od nas. Nie gwarantujemy, że Serwis oraz Usługi będą działać/ będą dostępne przez cały czas bez zakłóceń lub przerw, lub że nie będzie możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub że będą wolne od błędów.

Jeżeli ponosimy odpowiedzialność za wyrządzone szkody, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości uiszczonych przez Ciebie na naszą rzecz opłat za korzystanie z Usług. Ograniczenie odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania do konsumentów. Nie ponosimy odpowiedzialności za tzw. utracone korzyści (utracony zysk).

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące następstwem siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności klęski żywiołowe, akcje protestacyjne, działania wojenne, akty terroryzmu, konflikty społeczne, zamieszki lub inne okoliczności na które nie mieliśmy wpływu i których nie mogliśmy przewidzieć.


Czynności Zabronione

Niezależnie od innych zakazów określonych w niniejszym Regulaminie, zabrania się korzystania z Serwisu lub Usług:

 1. w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub zasadami współżycia społecznego
 2. w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem
 3. w celu naruszania praw, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa
 4. w celu dostarczania lub rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności rozpowszechniania lub przechowywania treści pornograficznych lub zawierających nielegalne/szkodliwe oprogramowanie, zagrażających zdrowiu lub życiu, naruszających prywatność, promujących nielegalne produkty lub usługi lub naruszających zakaz handlu produktami lub usługami
 5. w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność
 6. w sposób lub w celu niezgodny z ich przeznaczeniem lub w sposób przekraczający parametry techniczne
 7. w celu przesyłania spamu, wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania, jak również w celu przeprowadzenia phishingu lub innego rodzaju ataków hackerskich, a także w celu niezgodnego z prawem ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Serwisu/Usług lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej lub innych stron internetowych/innego oprogramowania

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu jesteśmy uprawnieni do zawieszenia świadczenia Usług, zablokowania dostępu do Serwisu, a także zablokowania Konta. Przed podjęciem czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, poinformujemy Cię o tym, chyba że ze względu na charakter naruszenia konieczne będzie podjęcie przez nas tych czynności niezwłocznie. Wznowienie świadczenia Usług, odblokowanie dostępu do Serwisu lub odblokowanie Konta następuje nie wcześniej niż po ustaniu okoliczności stanowiących podstawę podjęcia przez nas takich działań.

W przypadku co najmniej trzykrotnego zawieszenia świadczenia Usług, zablokowania dostępu do Serwisu lub zablokowania Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, będziemy uprawnieni do usunięcia Konta oraz przypisanych do niego Usług.


Zobowiązania Dotyczące Gwarantowanego Poziomu Usług (SLA)

Zobowiązujemy się do zapewnienia następujących poziomów Usług:

 1. Serwery VPS w Chmurze – dostępność miesięczna: 99.95%
 2. Konta w Chmurze Publicznej - dostępność miesięczna: 99.95%

Przez dostępność miesięczną rozumie się całkowitą liczbę minut w danym miesiącu pomniejszoną o całkowitą liczbę minut niedostępności w danym miesiącu, całość podzielona przez całkowitą liczbę minut w danym miesiącu oraz pomnożona przez sto. Przez „niedostępność” należy rozumieć okres w którym nastąpiła utrata dostępu do Usługi liczony od momentu zgłoszenia przez Ciebie awarii do momentu usunięcia jej przez nas.

Zobowiązania opisane w niniejszym punkcie mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy po zgłoszeniu awarii współpracujesz z nami nad przywróceniem Usługi. Zobowiązania opisane w niniejszym punkcie nie mają zastosowania w sytuacji gdy, na skutek źle skonfigurowanej przez Ciebie usługi, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności technicznych niezbędnych do jej przywrócenia. Jeżeli stwierdzimy, że dana Usługa jest dostępna i działa w sposób prawidłowy, jesteśmy zwolnieni ze zobowiązań opisanych w niniejszym punkcie. Jeżeli stwierdzimy, że Usługa jest niedostępna, przeprowadzimy operacje związane z diagnostyką i przystąpimy do prac mających na celu przywrócenie dostępności Usługi.

Jeżeli określone powyżej poziomy dostępności miesięcznej nie zostają osiągnięte możesz, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej sytuacji wykluczających, ubiegać się o przyznanie następujących rabatów:

 1. rabat w wysokości 10% miesięcznej uiszczonej opłaty za daną Usługę, za miesiąc w którym nastąpiło przekroczenie poziomu niedostępności, jeżeli poziom stwierdzonej niedostępności jest wyższy lub równy 99,0% oraz niższy niż 99,95%
 2. rabat w wysokości 50% miesięcznej uiszczonej opłaty za daną Usługę, za miesiąc w którym nastąpiło przekroczenie poziomu niedostępności, jeżeli poziom stwierdzonej niedostępności jest niższy niż 99,0%

Rabaty nie mogą zostać zamienione na środki pieniężne. Rabat można wykorzystać na zakup Usług dostępnych w Serwisie. Rabat stanowi formę zryczałtowanej rekompensaty za całość szkód spowodowanych niewywiązaniem się przez nas ze zobowiązań dotyczących dostępności Usługi. W związku z tym rezygnujesz z wszelkich dodatkowych roszczeń. Zdanie poprzedzające nie dotyczy konsumenta.

Jeżeli dane zdarzenie będzie skutkowało niewywiązaniem się z przez nas z kilku zobowiązań dotyczących poziomu dostępności Usługi, rabaty nie mogą być kumulowane. Przysługuje Ci wtedy rabat najbardziej korzystny. Łączny rabat przyznany w danym jednym miesiącu nie może być wyższy niż 100% uiszczonej przez Ciebie w tym miesiącu opłaty za korzystanie z Usługi w odniesieniu do której nastąpiło naruszenie poziomu dostępności. Rabat zostanie Ci przyznany po otrzymaniu stosownego wniosku. Rabat jest udzielany na Twój wniosek, poprzez obniżenie opłaty należnej w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie w którym złożono wniosek. Wniosek może zostać złożony w ciągu miesiąca od usunięcia awarii, która była przyczyną braku dostępności. Jeśli sytuacja naruszenia poziomu dostępności nastąpiła w ostatnim okresie rozliczeniowym, masz możliwość wykorzystania rabatu na zakup dowolnej Usługi lub korekty ostatniej faktury za Usługę i otrzymania zwrotu odpowiedniej części zapłaconej opłaty.

Nie będzie uznawane za naruszenie poziomu dostępności, gdy niedostępność wynika w części lub w całości z następujących sytuacji:

 1. okoliczności lub czynników niezależnych od nas, takich jak działanie siły wyższej, działanie osób trzecich, zakłócenia w działaniu sieci internetowej lub problem z dostępnością sieci internetowej
 2. awarii Twoich sprzętów lub oprogramowania lub nieprawidłowego użycia takich sprzętów lub oprogramowania
 3. niewywiązania się przez Ciebie z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
 4. nieprawidłowego korzystania przez Ciebie z Serwisu lub Usługi, w tym wyczerpania przestrzeni dyskowej, która była przypisana do Ciebie lub przekroczenia limitów funkcjonalności danej Usługi
 5. zaplanowanych wcześniej prac konserwacyjnych, o których powiadomiliśmy za pośrednictwem Serwisu na 24 godziny przed ich rozpoczęciem
 6. ataków hackerskich itp.

W sytuacjach opisanych powyżej nie będzie przysługiwało Ci prawo do uzyskania rabatu za naruszenie poziomu dostępności.


Prawo Właściwe i Rozstrzyganie Sporów

Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Jeżeli jest to prawnie dopuszczalne, wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu, jak również świadczenia Usług, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do konsumentów.


Kontakt i Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie korzystania z Serwisu lub Usług możesz skontaktować się z nami w następujący sposób: adres e-mail: support@cindercloud.com, telefon: +48 71 735 7386.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez nas Usługi, masz prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.

Reklamacja powinna zawierać:

 1. Twoje dane, niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą, w tym dane umożliwiające identyfikację podmiotu składającego reklamację
 2. Usługę, której reklamacja dotyczy
 3. zastrzeżenia w zakresie wskazanej Usługi
 4. okoliczności uzasadniające reklamację
 5. ewentualne żądanie związane ze złożoną reklamacją

Reklamacja powinna zostać podpisana. Jeżeli klientem nie jest osoba fizyczna, do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do działania w imieniu klienta.

Udzielimy pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W odpowiedzi na reklamację wskażemy czy uznajemy reklamację lub wskażemy że nie uznajemy reklamacji – odpowiedź będzie zawierała uzasadnienie. Jednocześnie, w przypadku nieuznania reklamacji i posiadania przez Ciebie statusu konsumenta, poinformujemy Cię czy zgadzamy się na rozwiązanie sporu pozasądowo czy nie wyrażamy na to zgody. O pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów konsumenckich możesz dowiedzieć się więcej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.


Postanowienia Końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie ani nie uczyni nieważnymi lub niewykonalnymi pozostałych postanowień Regulaminu, a zastosowanie tego postanowienia będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Niniejszy Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych, tj. polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności decydujące znaczenia ma polska wersja językowa.

Informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe znajdziesz w polityce prywatności.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022.

Powered by WHMCompleteSolution